Pravidla Beer trekingu

Pravidla Beer trekingu

Pravidla Beer trekingu 2021:

 

-Závodník musí být starší 18-ti let

-Závodník startuje na vlastní nebezpečí

-Pro započtení do klasifikace musí závodník absolvovat závod pěšky(pouze během / chůzí), bez cizí pomoci a pít piva sám:)

-Závodník musí dodržet trasu tak, jak je uvedena v mapě závodu viz http://beer-treking.cz/mapy

-Značení závodu viz: http://beer-treking.cz/znaceni-zavodu je pouze informativní a nelze se na něj 100% spoléhat!

-Pro započtení do klasifikace musí závodník dojít do cíle v časovém limitu tj.do 18.9.2021 – do 19:00hod. SEČ

(závodníci, kteří dorazí do cíle po tomto limitu již nebudou klasifikováni)


 

Povinná piva:

Kategorie Muži + Dogtrekking muži:

-závodníci těchto kategorií musí pro započtení do klasifikace vypít na každé občerstvovací stanici jedno pivo(tj.celkem 6piv).
 

Kategorie Ženy + Dogtrekking ženy:

-závodnice těchto kategorií musí pro započtení do klasifikace vypít za závod minimálně 3piva(povinné je jedno na startu - areál Kouty, jedno na Červenohorském sedle a jedno v cíli - areál Kouty). Mohou však na trase vypít piv 6 jako muži, navíc s bonusovými 5-ti minutami za každé další vypité pivo nad rámec povinných 3 piv...
 

Pravomoc pořadatele:

-Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené závodníkovi, ani jím způsobené.

-Pořadatel si vyhrazuje právo v případě špatného počasí, či jiných nepředvídatelných okolností trasu závodu upravit, případně pokud by mohla být ohrožena bezpečnost startujících, tak závod zrušit a to bez náhrady startovného.

-Pořadatel si vyhrazuje právo z důvodu vyšší moci, nebo důvodu pandemie, války, či dalších okolností které nevznikly jeho zaviněním závod zrušit a to bez náhrady startovného.

-Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační

údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití viz pravidla ochrany osobních údajů ZDE

-Pořadatel si vyhrazuje právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou závodníci zachyceni viz pravidla ochrany osobních údajů ZDE

-Fotografie a videomateriály ze závodů vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění viz pravidla ochrany osobních údajů ZDE

-Zaplacené startovné se nikdy nevrací! (Jedná se o startovné z roku 2020 i 2021) Lze jej pouze převést na jinou osobu a to max.do data 6.9.2021 - 20:00hod.! Po tomto datu již nelze startovné převádět! K převodu startovného je nutné požádat o převod pořadatele zasláním e-mailu na adresu: info@beer-treking.cz (je třeba zaslat údaje náhradníků-jméno, adresa, tel.kontakt, email, rok narození). Objednané trika pro ukončení online registrace nelze měnit. 

-Pokud se závodník již zaregistroval a uhradil startovné v on-line registraci Beer trekingu 2020 (který byl z důvodu COVID-19 zrušen) a je v soupisce startujících v odkazu https://www.beer-treking.cz/startovka uveden u jeho registrace stav „Zaplaceno“ hradit startovné již znovu nemusí a jeho registrace je již kompletní!

POZOR: V případě, že si závodník nevyzvedne, či nenechá vyzvednout další osobou v kanceláři závodu 18.9.2021 do 10:30hod. startovní balíček s číslem, či pamětními předměty, ztrácí nárok jak na toto bez náhrady!

 

 

Podmínky COVID - 19:

Abychom si mohli všichni zazávodit a napít se, je třeba dodržet následující podmínky vydané Vládou ČR viz https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

  • a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  • b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  • c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

I) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

 

II) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;

-za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo

  • d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  • e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

  • f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy Čestné prohlášení ke stažení ZDE

Osoby, které se neprokážou některým z těchto potvrzení v kanceláři závodu u registrace, či prezence nebudou moct být připuštěny na start závodu...

P.S. Věřte, že ani my z těchto nařízení neskáčeme radostí, děkujeme tedy všem za pochopení i zachování přízně... ;)

 

Tým BEER TREKINGU